Zadanie 3: Najpilniejsze zadania reform w Ukrainie

 

Napisz, jakie reformy w Ukrainie uważasz za najpilniejsze. Wymień je w punktach i podaj uzasadnienie. Przywołaj odpowiednie dane statystyczne oraz literaturę. Podaj na końcu pracy listę kluczowych pojęć, jakimi posłużyłeś się w swojej pracy.

Praca zwierać ma co najmniej 1800 znaków.

 

 

 

 

 

9 replies

 1. Pierwszą i najbardziej pilną reformą zdecydowanie jest reforma sądownictwa na Ukrainie. Wiadomo, że najlepsze prawo może być złamane poprzez nieobowiązkowy charakter jego dotrzymania. Dobrze wiadomo, że reforma sądownictwa nieraz była i jest kamieniem potknięcia w krajach, które dążą do Unii Europejskiej (np. Albania). Wydarzenia po Majdanie aktywizowały proces reformy sądownictwa, ale teraz reforma przecieka powoli i nie całkiem skutecznie.
  Dopiero po reformie sądownictwa ewentualna są reformy, związane z walką z korupcją. Chociaż nie można powiedzieć, że to jest w ogóle reforma w zwykłym rozumieniu tego słowa, raczej jest cały kompleks zmian, który dotyczy chyba wszystkich stref państwowych. Ogólnie rzecz biorąc, jedną z kluczowych cech Europy Środkowej i Wschodniej w okresie transformacji po upadku reżimów komunistycznych jest wysoki udział korupcji w życiu społecznym i państwowym. Węgierski socjolog B. Magyar podkreśla, że państwo i korupcja w tym regionie – to na praktyce jest to samo i jedno bez drugiego istnieć nie może. W związku z tym pojawia się pytanie, o ile radykalna musi taka walka z korupcją, żeby nie przestało istnieć państwo.
  Trzecią reformą jest podatkowa. Wiadomo, że fakt istnienia państwa we wszystkich jego sferach – to jest jego budżet. Znów, wydarzenia na Majdanie sprawiło, że społeczeństwo coraz częstszej zaczęło mówić o podatkach, ich kształtowaniu, spłaceniu i najważniejsze, jak państwo tymi kosztami operuje. W związku z tym, teraz społeczeństwo ukraińskie potrzebuje przejrzystego prawodawstwa, a także odpowiednich kar za jego naruszanie. Jednak ponownie warto podkreślić, że wszystko zależy od dwóch poprzednie reform, ponieważ od tego zależy przejrzystość systemu i karność osób za złamanie praw. I co jest najważniejsze, od tego zależy skuteczność i wykorzystania podatków przez państwo.

  Literatura: Magyar B. Węgry. Anatomia państwa mafijnego, Warszawa, 2018, 425 s.

 2. 1.Pierwszą i najważniejszą reformą jest reforma sądów oraz organów ścigania. Konieczne jest przeprowadzenie oceny kwalifikacji sędziów, a także przeanalizowanie zgodności między poziomem dochodów a własnością sędziów. Podobną ocenę należy przeprowadzić w prokuraturze i policji. Reforma policji przeprowadzona na Ukrainie w 2014 r. faktycznie nie powiodła się. Konieczne jest uwzględnienie wszystkich niedociągnięć i przeprowadzenie nowej reformy. Działania te powinny wyeliminować ręczne zarządzanie sądami, pozbawionych skrupułów sędziów i zapewnić praworządność. Warto zreformować SBU, pozostawiając jedynie funkcję kontrwywiadowczą, a prawo śledztwa w sprawach przestępstw o charakterze gospodarczym przenieść do DBR.
  2. Reformy wymaga sektor energetyczny, który obecnie znajduje się pod monopolistyczną kontrolą kilku oligarchów.
  3. Warto uprościć płacenie podatków, dostęp do zagranicznej działalności gospodarczej, stwórzyć rynek akcji i rynek ziemi, prywatyzować przedsiębiorstwa państwowe, zmniejszyć poziom biurokracji i przenieść maksymalną liczbę usług rządowych w online.Preprowadzić reformę emerytalną i zmniejszyć wydatki socjalne państwa.
  4. Ważno zwracać dużą uwagę na rozwój miast. Miasta są lokomotywami, które otwierają nowe horyzonty dla rozwoju gospodarczego regionów.
  5.Wymagane jest zreformowanie uniwersytetów. Zmniejszenie ich liczbę i podniesienie poziomu wymagań edukacyjnych.
  6. Kontynuować reformowanie armii.
  7. Niezwykle ważne dla rozwoju gospodarki są inwestycje w infrastrukturę – budowę autostrad, linii kolejowych, remont lotnisk. Myślę, że tutaj konieczne jest opracowanie i przyjęcie ustawy o autostradach koncesyjnych.
  8. Reforma aparatu państwowego, redukcja i jakościowa aktualizacja liczby urzędników jest również konieczna do wdrożenia wszystkich wyżej wymienionych reform.
  9. Ponadto, moim zdaniem, polityka humanitarna wymaga gruntownej reformy. Ministerstwo Kultury, UINP, Derzhkino, Akademia Nauk itp. wyczerpaly się i nie mogą nadal istnieć w tym stanie. Wymaga to całkowitej reorganizacji struktury i zasad polityki humanitarnej.

  Ukraina, reformy, rynek akcji, rynek ziemi, prywatyzacja, biurokracja, SBU, sądy, prokuratura, policja, sfera humanitarna, edukacja, podatki, cyfryzacja, miasta, inwestycje, infrastruktura.

  Dane statystyczne
  http://razumkov.org.ua/napriamky/sotsiologichni-doslidzhennia/stavlennya-gromadyan-do-reform-v-ukrayini
  Literature:
  https://voxukraine.org
  http://cost.ua/
  https://www.epravda.com.ua/news/2019/02/12/645212/

 3. Pomimo niezwykle skomplikowanej sytuacji politycznej i gospodarczej, która rozwinęła się od czasów rewolucji godności i agresji Rosji, Ukraina nie doświadczyła upadku. Zamiast tego stała się ambitną drogą do reform strukturalnych. Poniżej wymienimy główne problemy, które wymagają reformy.

  1. Zwalczanie korupcji. W obecnych warunkach przejawy korupcji stanowią realne zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego i rozwoju demokratycznego oraz negatywnie wpływają na życie publiczne. Zwalczanie kompleksowej korupcji wraz z integracją europejską było jednym z głównych wymogów Euromajdanu. Korupcja pozostaje jednak główną przeszkodą dla inwestycji zagranicznych. Biorąc pod uwagę słabość sądownictwa, społeczność międzynarodowa i lokalni działacze wielokrotnie domagali się utworzenia wyspecjalizowanego sądu antykorupcyjnego. Chociaż istnienie takiego sądu przewidziano w niedawno przyjętej ustawie o reformie sądownictwa, nie dokonano znaczącego postępu w jego tworzeniu.
  2. System sądowniczy. System sądownictwa na Ukrainie pozostaje w dużej mierze nieskuteczny, skorumpowany i politycznie zależny. Niesformatowany system sądowy jest przeszkodą dla wielu innych reform – nawet postępowe prawodawstwo niczego nie zmienia, jeśli przepisy nie są właściwie stosowane. Ukraina zajmuje 78. miejsce wśród 113 krajów w ramach globalnej zasady praworządności z 2016 r., głównie ze względu na nieskuteczne egzekwowanie przepisów i powszechną korupcję, w szczególności w postępowaniu cywilnym i karnym.

  3. Reforma rolna. 41 milionów hektarów gruntów rolnych pokrywa 70% terytorium kraju. Ukraina odpowiada za jedną trzecią wszystkich czarnych ziem na świecie. Jednocześnie Ukraina wraz z Białorusią pozostają jedynymi krajami europejskimi, w których nie można kupić i sprzedać gruntów rolnych. Ustawa o sprzedaży gruntów rolnych (moratorium) została przyjęta w 2001 r. jako środek tymczasowy, ale nastąpiło to po ośmiokrotnym przedłużeniu, w tym do dziś. Około 40 milionów hektarów lub 93% gruntów rolnych nie może zostać sprzedanych i wykorzystane jako zabezpieczenie (w tym 10,5 miliona hektarów gruntów państwowych i komunalnych). Prawie 7 milionów właścicieli gruntów rolnych (lub 16% ludności Ukrainy) nie może swobodnie korzystać ze swojej własności. Moratorium powoduje poważne szkody, ponieważ zmniejsza zdolność rolników do pozyskiwania kapitału. Zniesienie moratorium może zwiększyć PKB do 2-3% rocznie w ciągu najbliższych 3-5 lat, z zastrzeżeniem liberalnego projektu rynku.
  4. Reforma służby cywilnej
  Nowoczesny, odnoszący sukcesy kraj potrzebuje wydajnej i kompetentnej biurokracji, aby kształtować politykę gospodarczą, przydzielać zasoby państwowe, rozwijać reformy i zapewniać ich szybkie wdrożenie. Niestety, wskaźniki wydajności ukraińskiej służby cywilnej są najniższe w Europie po Mołdawii, zgodnie ze wskaźnikami zarządzania Governance Indicators Banku Światowego. Skuteczna reforma służby cywilnej powinna obejmować trzy główne elementy: (1) zaangażowanie nowych kompetentnych osób w służbie cywilnej; (2) minimalizowanie wpływu politycznego na powołanie; (3) przekształcanie procesów w rządzie, aby były skuteczne i przejrzyste.
  5. Prywatyzacja
  Ukraina ma ponad 3300 przedsiębiorstw państwowych. Rząd jest tak słabo kontrolowany przez swoje agencje, że różne agencje podają różne szacunki ich liczby – od 3 350 (Ministerstwo Gospodarki) do 4 500 (Fundusz Mienia Państwowego). W ciągu ostatnich 3 lat budżet państwa sprywatyzował przychody w wysokości 17 mld UAH, ale plan ten nigdy nie został zrealizowany o ponad 5%. Dochód z prywatyzacji w 2016 r. wyniósł tylko 0,2 mld UAH. Straty DP w wysokości około 3% PKB w 2016 r., spowodowane niekompetencją i systemami korupcyjnymi, będą nadal pokrywane kosztem podatników.
  6. Opieka zdrowotna
  Przez wiele lat niezależności system opieki zdrowotnej pozostał niezreformowany i nie był w stanie skutecznie zapewnić dobrego stanu zdrowia. Oczekiwana długość życia na Ukrainie jest znacznie niższa niż w UE (72 lata na Ukrainie w porównaniu do 81 lat w UE), a wskaźniki śmiertelności są znacznie wyższe. Wynika to w dużej mierze z wad organizacji systemu opieki zdrowotnej na Ukrainie, która nie jest gotowa odpowiedzieć na wyzwania związane z rosnącą zachorowalnością i nie ucieka się do środków zapobiegawczych. Instytucje medyczne często mają przestarzały sprzęt, który nie pozwala na szybkie i jakościowe diagnozowanie i leczenie pacjentów. Finansowanie zdrowia publicznego jest nieskuteczne, ponieważ fundusze są wypłacane instytucjom medycznym, a nie wydawane bezpośrednio na świadczenie opieki medycznej.
  Obecnie Ukraina znajduje się w pierwszej dziesiątce krajów o najgorszych wskaźnikach równości dostępu do opieki medycznej i jest jednym z pięciu krajów bez specjalnej polityki mającej na celu zapewnienie dostępu do usług medycznych dla dzieci. Zgodnie z indeksem dostępności i jakości opieki medycznej Ukraina zajmuje drugie miejsce wśród krajów Europy Środkowej i Wschodniej (tylko Rosja poniżej).
  7. Edukacja
  Według wskaźników formalnych Ukraina pozostaje jednym z najbardziej wykształconych krajów na świecie: poziom umiejętności czytania i pisania wynosi prawie 100%, udział obywateli z wykształceniem średnim i wyższym wynosi odpowiednio 99,2% i 82,3%. Chociaż statystyki te wyglądają imponująco, oznaki nieefektywności i ekstrawagancji są charakterystyczne dla ukraińskiego systemu edukacji.
  Po pierwsze, ukraiński system edukacyjny zajmuje 56 miejsce na świecie z całkowitą jakością. Po drugie, 40% siły roboczej ma nadmierny poziom wykształcenia. Znaczna rozbieżność w poziomie wykształcenia z charakterem pracy jest stałym problemem. Ta rozbieżność rośnie – częściowo w wyniku wzrostu odsetka osób, które otrzymują wyższe wykształcenie. Ponad 80% obywateli odpowiadających badaniu wieku na uniwersytetach nie ma zatem wystarczającej liczby osób, które chcą uzyskać wykształcenie zawodowe, ponieważ zawody związane z pracą nie cieszą się prestiżem, a także dlatego, że w większości szkół zawodowych programy nauczania są bardzo przestarzałe.
  Również jakość szkolnictwa wyższego jest niezadowalająca: 39% Ukraińców uważa, że wydział powinien być zachęcany do prowadzenia działalności badawczej. Badania pokazują, że korupcja pozostaje jednym z głównych problemów szkolnictwa wyższego na Ukrainie: 44% uważa, że korupcja jest największym problemem.

 4. Społeczeństwo ukraińskie jest społeczeństwem postsowieckim. Na Ukrainie najbogatsi ludzie są oligarchami w odróżnieniu do bogatych ludzi na zachodzie oni prowadzą kraj nieformalnie. Nie przyczynia się do rozwoju liberalnej demokracji. Oligarchowie próbują utrzymać swoją władzę, to już jest antydemokratyczne. W takim społeczeństwie jakość wolności gospodarczej jest bardzo niska. Czyli najważniejszy jest walka z korupcją i oligarchami.
  A) Najważniejsze są również reformy gospodarcze i handlowe. Działa już od kilku lat umowa o wolnym handlu i układ stowarzyszeniowy między Ukrainą a Unią Europejską, ale pomimo tego według różnych badań socjologicznych ukraińcy nie mają optymizmu do ich przyszłości – odwrotnie nastroje są dość pesymistyczne, a liczba imigrantów rośnie. Warstwa intelektualna opuszcza kraj i obywatele masowo wyjeżdżają do Polski lub innych krajów UE. Wzrósł handel z UE, ale Rosja jeszcze pozostaje największym partnerem handlowym Ukrainy. Aneksja Krymu, konflikt we wschodniej Ukrainie, który stworzył Rosja sztucznie, sytuacja socjalna wciąż się pogorszyła.
  B) Według specjalistów obecnie jednym z głównych wyzwań dla Ukrainy są reformy strukturalne, który ustanowi praworządność i chroni prawa inwestorów. Na przykład, ekonomista międzynarodowego instytutu finansowego, Iorbol Iakszylikow uważa, że w związku z tym, że potrzebna jest reforma strukturalna dokładnie, dlatego gospodarka Ukrainy jest zacofana w porównaniu do innych krajów Europy Wschodniej. To nierównowaga strukturalna ogranicza tempo wzrostu gospodarczego;
  C) Wśród najważniejszych reform jest też decentralizacja i reforma administracji publicznej. Kiedy mówimy o reformach i rozwoju gospodarczym najważniejsze jest również reforma systemu sądowego. Nie możliwe stworzyć systemu demokratycznego, prosperującej gospodarki jeśli nie ma wolnego sądu. Wolny sąd jest również gwarancją ochrony praw człowieka i własności prywatnej. Tam, gdzie te dwie główne rzeczy nie są gwarantowane, to znaczy, że tam nie rozwija się gospodarka i poziom korupcji wysoki. To jest warunek wstępny tworzenia nowych miejsc pracy, żeby być zainteresowane inwestorzy krajowi i międzynarodowi. 9 listopada 2018 roku w komunikacie Komisji Europejskiej jest napisane, że tempo reform jest wolniejsze w dziedzinie sądownictwa i antykorupcyjnych;
  D) Najważniejsze jest reforma w sektorze energetycznym. W tym zakresie ważnym krokiem był, że 24 lutego 2018 roku Ukraina zotała członkiem Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej. To daje Ukrainie dostęp do wyjątkowej wiedzy na temat rozwoju energii odnawialnej;
  E) Reforma armii i policji. W zeszłym roku prezydent USA, Donald Trump zaczął dostarczać nowoczesne kompleksy przeciwpancerny rakiet dla Ukrainy. To sukcesny krok, ale liczba armii spadła do 450 000. O co chodzi policji: trzy lata temu ukraińską milicję przemianowano na policję, ale sukcesy we wdrażaniu reformy policji nie są jednoznaczne. Mimo dużych oczekiwań weryfikacja nie przyniosła gruntownej wymiany kadr – zaledwie 7,7% „starych” policjantów zwolniono z pracy. Interesującym jest to, że wskaźniki znacząco różnią się w zależności od regionu. Te obwody, które prowadziły weryfikację najszybciej wymieniały 11-18% kadr, ale z czasem ten wskaźnik spadł do 3-5%. Zgodnie z wynikami centrum Razumkowa wzrosło zaufanie społecznego do policji.
  Zgodnie z badaniami DIF najbardziej skorumpowane usługi publiczne są postrzegane jako instytucje medyczne (82 procent), parlament (82 procent), sądy (81 procent), rząd (75 procent), biuro prokuratora generalnego (75 procent).

  Reformy, korupcja

 5. Odbywające się zmiany na Ukrainie, a przede wszystkim ostatnie i chyba najważniejsze zmiany w Kijowie niewątpliwie będą wywierały wpływ na inne Państwa Europejskie, w tym na Polskę. Nowo wybrany prezydent musi szybko się zorientować w istniejącym systemie władzy oraz dołożyć wszelkich starań, żeby już istniejące reformy w kraju odbywały się pomyślnie, jednogłośnie oraz drogą pokojową. Rzecz jasna, że tych reform nie da się zrealizować za miesiąc, czy rok. Transformacja Państwa zajmie co najmniej kilka dziesięcioleci. Kryzys rządowy, braki w gospodarce, napięta sytuacja z sąsiednim państwem oraz nierozstrzygnięty problem półwyspy. To wszystko się nakłada i będzie się nakładało na pozytywne urzeczywistnienie reform.

  1- Uważam, że najważniejszą reformą jest zniesienie immunitetów posłów, ponieważ pozwoli to rządowi skutecznie kontrolować swoich urzędników. Oprócz tego, nie pozwoli już na świadome unikanie odpowiedzialności administracyjnej oraz kryminalnej. Skutkować to będzie powstaniem przezroczystego systemu władzy oraz wyeliminowaniem korupcji na wszystkich poziomach władzy.

  2 – Drugą, niemniej ważną reformą musi być reforma służby zdrowia. Wspominałam już o przezroczystości sytemu, a teraz chcę zwrócić uwagę na nadzorowanie pracy lekarzy oraz uniwersytetów medycznych. Dokładniej mówiąc, przyszły lekarz musi być kontrolowany jeszcze na studiach – powinno się tam dostawać wyłącznie drogą konkursową, na podstawie egzaminów i testów. Lekarzom należy całkowicie zakazać pobierać pieniądze od pacjentów, a podobne sytuacje powinny być nagłaśniane i surowo karane. Oczywiście, medycyna powinna być bezpłatna, a pensja lekarzy, pielęgniarek i innych pracowników medycznych powinna być uregulowana w odpowiednich ustawach.

  3 – Trzecią, również obowiązkową reformą musi być reforma edukacji. Szczególnie interesuję mnie treść programu z literatury ukraińskiej oraz wychowanie patriotyczne młodego pokolenia Ukrainy. Lekcje literatury ukraińskiej powinny się pozbyć męki, łez i „bagna ukraińskiej wsi”. Dzieci powinny zobaczyć, że Ukraina – to kraj europejski i tak samo jak państwa zachodniej Europy posiada bogatą literaturę, która dotyczy nie tylko biednych dziewczyn w ciąży tudzież strasznej Rosji. Ogromną stratą i porażką jest wychowanie dzieci w duchu nienawiści do sąsiada. Brak tolerancji doprowadza do nieporozumienia i w przyszłości – otwartej agresji. Przykładem dla całego świata jest system edukacji w Finlandii, który pomaga dziecku samemu wybrać to, co będzie jego sprawą i pasją życia.

  Rankingi oraz uzasadnienia (dlaczego właśnie są potrzebne zmiany):

  Korupcja — 29 stycznia 2019 r. ogłoszono wyniki kolejnej edycji Indeksu Percepcji Korupcji (Corruption Perceptions Index – CPI). Ukraina zajmuje 120 miejsce. Dla porównania Rosja jest na 138, Białoruś na 70, Polska na 36, Niemcy na 11, na trzecim jest Szwajcaria, na drugim jest Nowa Zelandia, a na pierwszym (czyli najmniejszy odsetek korupcji) – Dania. Ogółem jest 180 krajów. Najgorzej ze sprawiedliwością jest w krajach Afrykańskich, Wenezueli, Korei Północnej.

  Zdrowie — Wskaźnik dostępu i jakości opieki zdrowotnej (HAQ), pochodzi głównie z oceny częstości występowania 32 przyczyn możliwej do uniknięcia śmierci. Należą do nich choroby, którym można zapobiegać poprzez szczepienia, choroby układu krążenia, schorzenia żołądkowo-jelitowe możliwe do leczenia chirurgicznego, różne rodzaje nowotworów i tak dalej. W krajach, gdzie obywatele mają dostęp do solidnych systemów opieki zdrowotnej, powinno ich być mniej. Ukraina znalazła się na 59 miejscu, po wszystkich krajach Europejskich, Albanii, Białorusi oraz Rosji. Ogółem badało się 195, gdzie najgorzej wypadła Afryka.

  Edukacja — Pierwsze miejsce rankingu Worldwide Educating For the Future Index w 2018 roku zajęła Finlandia, która zdobyła wysokie wyniki we wszystkich trzech analizowanych kategoriach – polityki edukacyjnej, warunków nauczania i warunków społeczno-ekonomicznych. Po niej jest Szwajcaria, Nowa Zelandia, Szwecja, Kanada, Holandia i Niemcy. Ukraina, niestety, wśród 50 porównywanych się nie znalazła. Według innego badania PISA (Programme for International Student Assessment) – międzynarodowe badanie koordynowane przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju – Ukraina się znalazła na 38 miejscu w 2015 roku, pozostawiając po sobie Izrael oraz Grecję.

  Terminy: korupcja, kryzys gospodarczy, ranking, immunitet.

 6. Oczywiście że Ukraina znajduje się obecnie w okresie transformacji systemowej i wiele reform ma jeszcze przed sobą. Ale mówiąc o reformach na Ukrainie trzeba pamiętać o możliwościach finansowych tego kraju. Tak, budżet państwa z liczbą ludności około 40 milionów ludzi na rok 2019 ustalony jest na poziomie około 35 miliardów dolarów, co mówi dużo kiedy porównać te liczby z Chorwacją, mającą 4 miliona ludności i zakładającej budżet na 2019 rok na poziomie 20 miliardów dolarów. Bank Światowy obniżył szacowane tempo wzrostu PKB dla Ukrainy na rok 2019 z 4 proc. do 2,9 proc. Dla kraju z takim potencjałem wzrost PKB nawet na poziomie 3,4 %, co było w 2017 roku, to stanowczo za mało. Ukrainie potrzebnych jest co najmniej 10 mld euro inwestycji prywatnych, publicznych i zagranicznych rocznie. Tylko taki ich poziom może przyspieszyć rozwój kraju Ale oczywistym jest też to, że Ukraina bez względu na mały budżet i zmniejszenie PKB pragnie i będzie przeprowadzić reformy w granicach swoich możliwości.
  Według badania przeprowadzonego na Ukrainie we wrześniu 2018 roku przez grupę socjologiczną „Rating” 64% respondentów uważa, że Ukraina potrzebuje radykalnych zmian, ale przeprowadzony w tym samym roku (maj 2018) przez Fundację „Demokratyczne Inicjatywy” sondaż pokazał, że prawie 61% respondentów nie wierzy w sukces reform. W tym czasie respondenci określili priorytetowe reformy na Ukrainie: walka z korupcją (58%), medyczna (47%), reforma emerytalna i ochrona socjalna (44%), reforma organów ścigania (32%), lustracja urzędników (29%) i reforma armii (22% ).
  Mój list najpilniejszych reform wygląda następnie:
  1) Reforma armii (ze względu na militarne zagrożenie armia ukraińska potrzebuje przemian w kształceniu żołnierzy, potrzebne jest moim zdaniem przejście na armię zawodową. Obecnie większość żołnierzy nie widzi poligonów na oczy w trakcie służby wojskowej i nie jest zdolna do wykonywania zadań bojowych. Umowy międzynarodowe umożliwiają Ukrainie posiadanie najpotężniejszej armii w Europie. Zgodnie z Traktatem o konwencjonalnych siłach zbrojnych w Europie (CFE) Ukraina może posiadać 450 000 członków sił zbrojnych. Od 2012 roku liczba żołnierzy armii ukraińskiej spadła już czterokrotnie. Obecnie liczba żołnierzy Sił Zbrojnych Ukrainy jest około 204 tys. osób, to w kraju, w którym odbywa się konflikt zbrojny, dla porównania armia Polski liczy około 150 tysięcy osób, biorąc pod uwagę, że kraj ten jest członkiem NATO, a zatem mając gwarancję bezpieczeństwa zbiorowego, neutralizuje zagrożenia militarne dla całego potencjału wojskowego sojuszu (NATO), a nie tylko dla własnych sił.
  2) Walka z korupcją (według mnie ta reforma jest potrzebna nie tylko ze względu na przyczyny ekonomiczne, ale raczej z ewentualnego ulepszenia reputacji państwa po czym Ukraina będzie bardziej atrakcyjnym partnerem dla państw europejskich i inwestorów zagranicznych. Według sondażu przeprowadzonego przez Ernst & Young w 2017 roku eksperci uznali Ukrainę za dziewiąte najbardziej skorumpowane państwo na świecie.
  3) Kontynuacji programu decentralizacji (ta reforma ma początek w roku 2014 i ma swoje pozytywne skutki, ma być kontynuowana na rzecz ulepszenia zarządzania regionami, co doprowadzi do pozytywnych przemian w małych i średnich miastach i wioskach, zmniejszy poziom migracji zarobkowej do Kijowa, ale najczęściej do państw Unii Europejskiej )

  Budżet państwa, PKB, korupcja

 7. W obliczu wielu zagrożeń stojących przed Ukrainą jak rosyjska agresja, korupcja, pogłębiająca się polaryzacja społeczeństwa państwo potrzebuje zdecydowanych działań w postaci reform ekonomicznych mających na celu „przebudzenie” potencjały ukraińskiej gospodarki. Najważniejszymi założeniami takich reform powinno być odpolitycznienie i dezoligarchizację ukraińskiej gospodarki.

  Ukraiński produkt krajowy brutto w ciągu 25 lat zmniejszał się o 35%, a według Banku Światowego jest to najgorszy wynik na świecie. Taka ekonomiczna zapaść Ukrainy miała związek z monopolizacją gospodarki, technologiczną prymitywizacją produkcji, rozkwitem korupcji, oraz utrwaleniem się systemu oligarchicznego. Inne państwa które postawiły na rozwój przedsiębiorczości, uczciwą rynkową konkurencję, oraz możliwości inwestycyjne odnotowały pomyślny rozwój. Od 2015 roku jednak mamy do czynienia z powolnym, ale nieustającym wzrostem PKB wynoszącego obecnie 112.2 miliarda USD (2017 rok). Za czasów prezydentury Poroszenki wprowadzono szereg ustaw dotyczących gospodarki między innymi ustawę o prywatyzacji i wysiłku na rzez poprawy zarządzania i transparentności w państwowych przedsiębiorstwach co spotkało się z pozytywnym odbiorem ze strony struktur kierowniczych Unii Europejskiej.

  Nie ma jednak wątpliwości, że za czasów rządów Poroszenki nie podejmowano na poważnie kwestii dezoligarchizacji państwa. Oligarchowie mają nadal przewodnią rolę w polityce, gospodarce, wojskowości, a także sprawują również tzw. „czwartą władzę”, a więc kontrolę nad najważniejszymi mediami. Korupcja chociaż zauważalnie zanika wśród szeregowych urzędników, policji ma się nadzwyczaj dobrze wśród urzędników sprawujących ważne i wyższe funkcje co regularnie doprowadza do głośnych medialnych afer korupcyjnych (co było głównym argumentem ataku na Poroszenkę w czasie kampanii wyborczej w wyborach prezydenckich 2019). Również Ukraina pozostaje krajem nieprzyjaznym dla prywatnych przedsiębiorstw niezależnych od klanów oligarchicznych o czym świadczy rozkwit tzw. „rajderstwa”, a więc agresywnego przejmowania przedsiębiorstw i ziemi przez wynajętych przez grupy wpływów chuliganów. Taki niesprzyjający klimat biznesowy odstrasza skutecznie potencjalnych inwestorów zagranicznych i korporacje. Z drugiej strony symbolem poprawiającej się sytuacji ma być wejście na rynek ukraiński firmy IKEA w 2019 roku, co ze względu na patologie gospodarcze nie było możliwe aż 13 lat.

  Dlatego jednym z głównych założeń reform na Ukrainie powinna być ekonomia. Koncentracja wysiłków rządu ukraińskiego w celu stworzenia szeregu nowych możliwości inwestycyjnych i przyciąganie na szeroką skalę prywatnych inwestorów, poprzez ustanowienie korzystnych w porównaniu z innymi państwami warunków rozwoju biznesu wysokotechnologicznego, oraz nowych gałęzi przemysłu. To powinno zostać połączone z ubieganiem się rządu ukraińskiego o międzynarodową pomoc finansową w celu stworzenia efektywnej struktury gospodarczej. By uniknąć zmarnowania tych środków przez budżet państwa powinny zostać powołane specjalne instytuty rozwoju gospodarczego, a pieniądze inwestowane przede wszystkich w rozwój na podstawie doświadczeń innych państw, które przechodziły podobny proces tranformacji.

  Kolejną kwestią jest skuteczna walka z korupcją. Społeczeństwo ukraińskie bardzo negatywnie postrzega struktury urzędnicze, państwowe i siłowe, czego jedną z głównych przyczyn jest szerokie zjawisko korupcji. Zaangażowanie Sakaszwilego w proces antykorupcyjny w Ukrainie przez Poroszenkę z jednej strony było cenne ze względu na doświadczenie podobnego procesu w Gruzji, gdzie zwalczono korupcję we wszystkich dziedzinach poza władzą sądowniczą, z drugiej strony był to ruch populistyczny, który doprowadził również do konfliktów politycznych, a ostatecznie do konfliktu między Sakaszwili, a Poroszenką. To dowodzi, że antykorupcyjna działalność powinna odbywać się nie poprzez populistyczne ruchy, a odpowiednie ustawodawstwo, przekazanie odpowiednich narzędzi do walki z korupcją przez prokuraturę i zdjęcia parasola ochronnego nad oligarchami. Przejrzyste i skuteczne antykorupcyjne prawo, sformowanie odpowiednich organów zwalczających korupcję może być bardzo ważnym i skutecznym krokiem do dezoligarchizacji.

  Ważnym aspektem mogłaby być też reforma biurokracji w Ukrainie, która należy do jednej z najbardziej skomplikowanych i najmniej przejrzystych pod względem prawnym w Europie. Skomplikowane i przedłużające się procesy biurokracyjne stawiają skuteczny mur między obywatelem, a państwe.

  Literatura:
  Petro Nikiforov, Roman Harat,EKONOMICZNE REFORMY NA UKRAINIE JAKO CZYNNIK BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO

  OTWARTY DIALOG: JAKICH REFORM POTRZEBUJE UKRAINA, BY SPEŁNIĆ SWOJE EUROPEJSKIE ASPIRACJE CZŁONKOSTWA W UE?

  https://tradingeconomics.com/ukraine/gdp-per-capita-ppp
  https://www.pap.pl/aktualnosci/news%2C1487713%2Cue-chwali-ukraine-za-reformy-i-deklaruje-dalsze-wsparcie.html
  https://www.rp.pl/Handel/309129925-Ikea-wchodzi-na-Ukraine-Po-13-latach-negocjacji.html

 8. Ukraina jest bardzo dużym krajem, a zreformowanie jej zajmuje dużo czasu, to nie jest Gruzja. Uważam, że: 1) Konieczna jest poprawa infrastruktury – budowa dróg i autostrad, między miastami i ośrodkami Rayon, tak jak między miastami, Olot i Gironą w Hiszpanii, dwoma małymi miastami, a między nimi autobahns i drogą z jednego do powstańców staje się przyjemnością, a nie dwie godziny – to pół godziny. Cóż, rozwój, budowa i reforma – wewnętrzna infrastruktura. 2) Jednolity i jednocześnie szybki rozwój między regionami kraju, które wcześniej nie współpracowały ze sobą w pełni. To znaczy – polityka regionalna, reforma systemu administracyjno-terytorialnego, która poprawi i wzmocni – sytuację gospodarczą w kraju. Na przykład istnieją statystyki miast ukraińskich, które najbardziej nadają się do życia. – Pierwszym z nich jest miasto Iwano-Frankowsk, gdzie infrastruktura miasta jest bardzo rozwinięta, a biurokracja w instytucjach publicznych została zniszczona. Drugim jest miasto Charków i trzecie miasto Kijów. 3) Medycyna – poziom opieki medycznej i wsparcie techniczne szpitali – świadczą o rozwoju społeczeństwa, jego dobrobycie i wierze w przyszłość. Menitsina powinna zostać sprowadzona do przeciętnych europejskich standardów w całym kraju w dużych miastach i małych osiedlach, aby tam i tam była dostępna dla ludzi. Takie zmiany dadzą ludziom nadzieję na lepszą przyszłość! Te trzy główne reformy uważam za najbardziej potrzebne w kraju – bez nich kraj czeka na załamanie i upadek gospodarczy. Każda osoba musi widzieć zmiany raczej niż wirtualne.
  Moim głównym źródłem informacji jest gazeta – ukraińska prawda, prawda ekonomiczna i inne sekcje w tej gazecie: https://www.epravda.com.ua/, https://www.eurointegration.com.ua/ , https://www.epravda.com.ua/columns/
  Slowa kluczowe : Infrastruktura, administracja, terytoria, medycyna, rozwoj, reforma.

 9. 1.Pierwszą i najważniejszą reformą jest reforma sądów oraz organów ścigania. Konieczne jest przeprowadzenie oceny kwalifikacji sędziów, a także przeanalizowanie zgodności między poziomem dochodów a własnością sędziów. Podobną ocenę należy przeprowadzić w prokuraturze i policji. Reforma policji przeprowadzona na Ukrainie w 2014 r. faktycznie nie powiodła się. Konieczne jest uwzględnienie wszystkich niedociągnięć i przeprowadzenie nowej reformy. Działania te powinny wyeliminować ręczne zarządzanie sądami, pozbawionych skrupułów sędziów i zapewnić praworządność. Warto zreformować SBU, pozostawiając jedynie funkcję kontrwywiadowczą, a prawo śledztwa w sprawach przestępstw o charakterze gospodarczym przenieść do DBR.
  2. Reformy wymaga sektor energetyczny, który obecnie znajduje się pod monopolistyczną kontrolą kilku oligarchów.
  3. Warto uprościć płacenie podatków, dostęp do zagranicznej działalności gospodarczej, stwórzyć rynek akcji i rynek ziemi, prywatyzować przedsiębiorstwa państwowe, zmniejszyć poziom biurokracji i przenieść maksymalną liczbę usług rządowych w online.Preprowadzić reformę emerytalną i zmniejszyć wydatki socjalne państwa.
  4. Ważno zwracać dużą uwagę na rozwój miast. Miasta są lokomotywami, które otwierają nowe horyzonty dla rozwoju gospodarczego regionów.
  5.Wymagane jest zreformowanie uniwersytetów. Zmniejszenie ich liczbę i podniesienie poziomu wymagań edukacyjnych.
  6. Kontynuować reformowanie armii.
  7. Niezwykle ważne dla rozwoju gospodarki są inwestycje w infrastrukturę – budowę autostrad, linii kolejowych, remont lotnisk. Myślę, że tutaj konieczne jest opracowanie i przyjęcie ustawy o autostradach koncesyjnych.
  8. Reforma aparatu państwowego, redukcja i jakościowa aktualizacja liczby urzędników jest również konieczna do wdrożenia wszystkich wyżej wymienionych reform.
  9. Ponadto, moim zdaniem, polityka humanitarna wymaga gruntownej reformy. Ministerstwo Kultury, UINP, Derzhkino, Akademia Nauk, itp. wyczerpaly się i nie mogą nadal istnieć w tym stanie. Wymaga to całkowitej reorganizacji struktury i zasad polityki humanitarnej.

  Ukraina, reformy, rynek akcji, rynek ziemi, prywatyzacja, biurokracja, SBU, sądy, prokuratura, policja, sfera humanitarna, edukacja, podatki, cyfryzacja, miasta, inwestycje, infrastruktura.

  Dane statystyczne
  http://razumkov.org.ua/napriamky/sotsiologichni-doslidzhennia/stavlennya-gromadyan-do-reform-v-ukrayini
  Literatura:
  https://voxukraine.org
  http://cost.ua/
  https://www.epravda.com.ua/news/2019/02/12/645212/

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: